Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Centrum Rehabilitacyjno-Medyczne „Reh-MediQ” Sp. z o.o. 36-020 Tyczyn, Kielnarowa 386E zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:  http://www.rehmediq.pl

 

Data publikacji strony internetowej: 27.02.2015

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 22.09.2020

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • na stronie internetowej znajdują się obrazy oraz banery do których nie dodano opisów dla osób niedowidzących, opisy są dodawane sukcesywnie do w/w elementów,
  • tekst zamieszczone w serwisie mogą być niedostosowane do osób z niepełnosprawnością intelektualną,

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
  • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
  • W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza.
  • Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych.
  • Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.

 

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 22.09.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publicznych

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o drogą mailową na adres e-mail: crm@rehmediq.pl  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 17 866 15 10 niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. https:/www.rpo.gov.pl/

 

Dostępność architektoniczna

Siedziba: Centrum Rehabilitacyjno-Medyczne „Reh-MediQ” Sp. z o.o. 36-020 Tyczyn, Kielnarowa 386E

Do budynku prowadzi jedno wejście główne znajdujące się od strony parkingu, do którego prowadzi droga wewnętrzna od drogi gminnej oznaczona numerem 1563. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy 08.00-18.00. Przed budynkiem są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. W budynku przychodni CRM „Reh-MediQ” nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku jest winda. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.  CRM „Reh-MediQ” nie posiada aplikacji mobilnych.