Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Centrum Rehabilitacyjno-Medyczne „Reh-MediQ” Sp. z o.o. 36-020 Tyczyn, Kielnarowa 386E zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:  http://www.rehmediq.pl

 

Data publikacji strony internetowej: 27.02.2015

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 22.09.2020

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • na stronie internetowej znajdują się obrazy oraz banery do których nie dodano opisów dla osób niedowidzących, opisy są dodawane sukcesywnie do w/w elementów,
 • tekst zamieszczone w serwisie mogą być niedostosowane do osób z niepełnosprawnością intelektualną,

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 • W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza.
 • Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych.
 • Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.

 

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 22.09.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publicznych

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o drogą mailową na adres e-mail: crm@rehmediq.pl  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 17 866 15 10 niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. https:/www.rpo.gov.pl/

 

Dostępność architektoniczna

Siedziba: Centrum Rehabilitacyjno-Medyczne „Reh-MediQ” Sp. z o.o. 36-020 Tyczyn, Kielnarowa 386E

Do budynku prowadzi jedno wejście główne znajdujące się od strony parkingu, do którego prowadzi droga wewnętrzna od drogi gminnej oznaczona numerem 1563. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy 08.00-18.00. Przed budynkiem są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. W budynku przychodni CRM „Reh-MediQ” nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku jest winda. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.  CRM „Reh-MediQ” nie posiada aplikacji mobilnych.

sapuła3

Dr n. med. Rafał Sapuła – nowym Konsultantem Wojewódzkim

Dr n. med. Rafał Sapuła – nowym Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie rehabilitacji medycznej

w województwie lubelskim

W dniu wczorajszym Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek wręczył dr. n. med. Rafałowi Sapuła kierownikowi Zamojskiej Kliniki Rehabilitacji WSZiA w Zamościu akt powołania na stanowisko  konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie rehabilitacji medycznej oraz  dr. hab. n. med. Krzysztofowi Gawędzie z Uniwersytetu Medycznemu w Lublinie w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Ich kadencja rozpocznie się 1 października 2018 roku i będzie trwała 5 lat.

Rafał Sapuła to lekarz specjalista rehabilitacji medycznej, specjalista medycyny paliatywnej, specjalista balneologii i medycyny fizykalnej, mgr fizjoterapii, certyfikowany lekarz Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej. Był uczestnikiem wielu kursów z zakresu medycyny manualnej (metody: Mulligan, McKenzie, Lewitt, Kaltenborn), metod neurofizjologicznych (PNF), metod leczenia bólu, akupunktury.

Pełni funkcje Kierownika CRM Reh-Mediq w Kielnarowej oraz Zamojskiej Kliniki Rehabilitacji WSZiA w Zamościu. Jest także Adiunktem Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu. Pracuje ponadto jako lekarz w Hospicjum Santa Halla w Łabuńkach oraz Ośrodku dla Dzieci Niepełnosprawnych w Biłgoraju.

W 2016r. przez kolegów z „branży” został wybrany na stanowisko Vice-Prezesa Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji. Sprawuje również funkcję Stałego Doradcy Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej

Jest Ekspertem Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w Warszawie w zakresie rehabilitacji oraz Ekspertem ds. Rehabilitacji, Opieki Długoterminowej Ministerstwa Zdrowia w zakresie  „Mapy potrzeb zdrowotnych”.

Pełni funkcję biegłego sądowego w zakresie schorzeń i dysfunkcji narządu ruchu oraz rehabilitacji medycznej.

Był członkiem Rady Programowej Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych  w projekcie „Wdrażanie Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych – wspólna sprawa”. Jest przedstawicielem w Polsce „EASTIN” – Europejskiej Sieci Informacji o Technologiach Wspomagających dla Osób Niepełnosprawnych.

Dr Sapuła to autor ponad 90 publikacji naukowych, 2 podręczników, rozdziałów w specjalistycznych książkach, egzaminator Centrum Egzaminów Medycznych, promotor pomocniczy 2 doktorantów, promotor ponad 300 magistrów i licencjatów fizjoterapii

Jest także Redaktorem naczelnym czasopisma Zamojskie Studia i Materiały seria Fizjoterapia (4 pkt MNiSW).

sapuła1 sapuła2

Zmiana danych adresowych

Szanowni Państwo,
CRM „Reh-Mediq” Sp. z o.o.  informuje, iż z dniem 03.04.2018r. zmianie ulegnie adres siedziby przychodni.

 

Nowy adres to:
Centrum Rehabilitacyjno- Medyczne „Reh-Mediq” Sp. z o.o.
Kielnarowa 386 E
36-020 Tyczyn

Serdecznie zapraszamy !

rehmediq-kuba

Reprezentanci Kuby w piłce siatkowej Leonardo Macias i David Fiel Rodriquez w REH-MEDIQ

rehmediq-kubaReprezentanci Kuby w piłce siatkowej Leonardo Macias i David Fiel Rodriquez poddali się specjalistycznym badaniom wydolnościowym oraz ocenie funkcjonalnej w przychodni Reh-Mediq

W ramach badań wydolnościowych zostały wykonane:

 • wyznaczanie VO2 max, maksymalny pobór tlenu
 • określanie progów metabolicznych
 • określanie RMR, podstawowa przemiana kaloryczna
 • wyznaczanie stref tętna
 • analizę składu ciała

 

Ocena funkcjonalna zawodników polegała na:

 • ocenie funkcjonalnej narządu ruchu
 • treningu funkcjonalnym
 • przygotowaniu motorycznym
ulstramaraton-start-rehmediq

Kolejny rok wspieramy biegaczy Ultramaratonu Podkarpackiego!

ulstramaraton-start-rehmediqRywalizacja toczyła się na czterech dystansach – 115, 70, 50 i 30 kilometrów. Tylko start na najkrótszym dystansie (Wisłok Trail), nastąpił poza rzeszowskim rynkiem, a konkretnie na placu przed Centrum Rehabilitacyjno – Medycznym Rehmediq.

 

Zawodnicy ruszyli na trasę o godzinie 2.00 (115 km), 5.00 (70 i 50 km) oraz o 9.30 (Wisłok Trail).

 

 

 

 

Za pomoc w organizacji Reh-Mediq również otrzymał swój medal z Ultramaratonu Podkarpackiego 🙂 

medal-rehmediq

Matylda_1170x530

REH-MEDIQ wspiera biegaczy.

 

Już od trzech lat wspieramy rzeszowskich biegaczy podczas Półmaratonu i Maratonu Rzeszowskiego.

Również w tym roku jesteśmy z Wami, zapraszamy do namiotu REH-MEDIQ – NIEDZIELA 4 /10/2015

 .

Man doing fitness test on exercise bike

OFERTA SPECJALNA – badania wydolnościowe dla biegaczy!

 

BADANIA WYDOLNOŚCIOWE – TANIEJ  o 50.00 zł

Do końca września 2015r. zapraszamy do CRM REH-MEDIQ na badania wydolnościowe w niższej cenie!

W czasie testu wysiłkowego określamy:

– najwyższą wartość tętna HR

– minutową wentylację płuc VE

– najwyższy pobór tlenu VO2 max

– progi metaboliczne, potrzebne przy planowaniu treningu

– puls tlenowy

Koszt badania 170,00 zł.