Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Centrum Rehabilitacyjno-Medyczne „Reh-MediQ” Sp. z o.o. 36-020 Tyczyn, Kielnarowa 386E zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:  http://www.rehmediq.pl

 

Data publikacji strony internetowej: 27.02.2015

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 22.09.2020

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • na stronie internetowej znajdują się obrazy oraz banery do których nie dodano opisów dla osób niedowidzących, opisy są dodawane sukcesywnie do w/w elementów,
 • tekst zamieszczone w serwisie mogą być niedostosowane do osób z niepełnosprawnością intelektualną,

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 • W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza.
 • Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych.
 • Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.

 

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 22.09.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publicznych

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o drogą mailową na adres e-mail: crm@rehmediq.pl  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 17 866 15 10 niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. https:/www.rpo.gov.pl/

 

Dostępność architektoniczna

Siedziba: Centrum Rehabilitacyjno-Medyczne „Reh-MediQ” Sp. z o.o. 36-020 Tyczyn, Kielnarowa 386E

Do budynku prowadzi jedno wejście główne znajdujące się od strony parkingu, do którego prowadzi droga wewnętrzna od drogi gminnej oznaczona numerem 1563. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy 08.00-18.00. Przed budynkiem są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. W budynku przychodni CRM „Reh-MediQ” nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku jest winda. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.  CRM „Reh-MediQ” nie posiada aplikacji mobilnych.

sapuła3

Dr n. med. Rafał Sapuła – nowym Konsultantem Wojewódzkim

Dr n. med. Rafał Sapuła – nowym Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie rehabilitacji medycznej

w województwie lubelskim

W dniu wczorajszym Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek wręczył dr. n. med. Rafałowi Sapuła kierownikowi Zamojskiej Kliniki Rehabilitacji WSZiA w Zamościu akt powołania na stanowisko  konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie rehabilitacji medycznej oraz  dr. hab. n. med. Krzysztofowi Gawędzie z Uniwersytetu Medycznemu w Lublinie w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Ich kadencja rozpocznie się 1 października 2018 roku i będzie trwała 5 lat.

Rafał Sapuła to lekarz specjalista rehabilitacji medycznej, specjalista medycyny paliatywnej, specjalista balneologii i medycyny fizykalnej, mgr fizjoterapii, certyfikowany lekarz Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej. Był uczestnikiem wielu kursów z zakresu medycyny manualnej (metody: Mulligan, McKenzie, Lewitt, Kaltenborn), metod neurofizjologicznych (PNF), metod leczenia bólu, akupunktury.

Pełni funkcje Kierownika CRM Reh-Mediq w Kielnarowej oraz Zamojskiej Kliniki Rehabilitacji WSZiA w Zamościu. Jest także Adiunktem Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu. Pracuje ponadto jako lekarz w Hospicjum Santa Halla w Łabuńkach oraz Ośrodku dla Dzieci Niepełnosprawnych w Biłgoraju.

W 2016r. przez kolegów z „branży” został wybrany na stanowisko Vice-Prezesa Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji. Sprawuje również funkcję Stałego Doradcy Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej

Jest Ekspertem Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w Warszawie w zakresie rehabilitacji oraz Ekspertem ds. Rehabilitacji, Opieki Długoterminowej Ministerstwa Zdrowia w zakresie  „Mapy potrzeb zdrowotnych”.

Pełni funkcję biegłego sądowego w zakresie schorzeń i dysfunkcji narządu ruchu oraz rehabilitacji medycznej.

Był członkiem Rady Programowej Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych  w projekcie „Wdrażanie Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych – wspólna sprawa”. Jest przedstawicielem w Polsce „EASTIN” – Europejskiej Sieci Informacji o Technologiach Wspomagających dla Osób Niepełnosprawnych.

Dr Sapuła to autor ponad 90 publikacji naukowych, 2 podręczników, rozdziałów w specjalistycznych książkach, egzaminator Centrum Egzaminów Medycznych, promotor pomocniczy 2 doktorantów, promotor ponad 300 magistrów i licencjatów fizjoterapii

Jest także Redaktorem naczelnym czasopisma Zamojskie Studia i Materiały seria Fizjoterapia (4 pkt MNiSW).

sapuła1 sapuła2

Zmiana danych adresowych

Szanowni Państwo,
CRM „Reh-Mediq” Sp. z o.o.  informuje, iż z dniem 03.04.2018r. zmianie ulegnie adres siedziby przychodni.

 

Nowy adres to:
Centrum Rehabilitacyjno- Medyczne „Reh-Mediq” Sp. z o.o.
Kielnarowa 386 E
36-020 Tyczyn

Serdecznie zapraszamy !

rehmediq-kuba

Reprezentanci Kuby w piłce siatkowej Leonardo Macias i David Fiel Rodriquez w REH-MEDIQ

rehmediq-kubaReprezentanci Kuby w piłce siatkowej Leonardo Macias i David Fiel Rodriquez poddali się specjalistycznym badaniom wydolnościowym oraz ocenie funkcjonalnej w przychodni Reh-Mediq

W ramach badań wydolnościowych zostały wykonane:

 • wyznaczanie VO2 max, maksymalny pobór tlenu
 • określanie progów metabolicznych
 • określanie RMR, podstawowa przemiana kaloryczna
 • wyznaczanie stref tętna
 • analizę składu ciała

 

Ocena funkcjonalna zawodników polegała na:

 • ocenie funkcjonalnej narządu ruchu
 • treningu funkcjonalnym
 • przygotowaniu motorycznym
ulstramaraton-start-rehmediq

Kolejny rok wspieramy biegaczy Ultramaratonu Podkarpackiego!

ulstramaraton-start-rehmediqRywalizacja toczyła się na czterech dystansach – 115, 70, 50 i 30 kilometrów. Tylko start na najkrótszym dystansie (Wisłok Trail), nastąpił poza rzeszowskim rynkiem, a konkretnie na placu przed Centrum Rehabilitacyjno – Medycznym Rehmediq.

 

Zawodnicy ruszyli na trasę o godzinie 2.00 (115 km), 5.00 (70 i 50 km) oraz o 9.30 (Wisłok Trail).

 

 

 

 

Za pomoc w organizacji Reh-Mediq również otrzymał swój medal z Ultramaratonu Podkarpackiego 🙂 

medal-rehmediq

How To Get 1k Followers On Instagram Instantly

New potential consumers have to are aware that getting yourself followers on instagram on the internet is really a excellent strategy of marketing of the account, but when you offering not a lot requested items, it is usually not likely the followers to produce orders. When selecting a items, it’s important to research the marketplace and find out in the event your item really should Instagram marketing and whether or not followers to purchase services on Fbskip. But unexpectedly, the majority of the on-line establishments which have turned out to be individuals of our providers are acquired fairly often and publish to us exceptionally favourable http: //ig-up.com/ comments as wrapping followers on Instagram aided countless is obtained reputation and draw in potential consumers with your web page.

50 New Followers Instagram

If you wish for getting followers on instagram via the internet for an inexpensive charge and however get good quality followers who’ll be uploaded avatars for the profile they usually shall be energetic in speaking and talking about your pics, then you really have arrived instantly with the handle! The organization focuses primarily on qualified FBSKIP advertising of social networking sites for additional than five yrs. Knowledge with social photosets new era Instagram goes on simply because 2011.
Try to remember that as soon as you identified feature completely free instagram followers on other solutions, you should think of prior to when you employ this program. Our services cost for top notch program, supplying totally free session. It is possible to spend money on instagram followers on this website page, no registration and no really have to deliver your password to mysterious people.

Pay To Increase Instagram Followers

Good quality services appeals to awareness to by itself not by inexpensive costs for providers, just how much good comments and nice interaction with purchaser assist. We’d be thankful for a quality assessment about our specialist on the resource site if wrapping followers aided to catch the attention of shoppers and you also obtain recognition about the Instagram as well as other social networking sites, we’ll be comfortable to supply for you personally a 10% discounted on large orders. Once you make your mind up to get followers, generate in unique window „Instagram profile name” Username of the profile. For photo likes or remarks paste „URL of Instagram photo” in identical identify window
For those who are selecting bundle of likes or responses for some footage, publish Username within your site as well as in window „Special request” publish added related information that you choose to might need. Inside one hour we are going to look at your profile, will opt just about the most best and safer way and begin selling. If you happen to really have to get Instagram followers / likes as soon as possible call to our internet guide or by email

Matylda_1170x530

REH-MEDIQ wspiera biegaczy.

 

Już od trzech lat wspieramy rzeszowskich biegaczy podczas Półmaratonu i Maratonu Rzeszowskiego.

Również w tym roku jesteśmy z Wami, zapraszamy do namiotu REH-MEDIQ – NIEDZIELA 4 /10/2015

 .